PP aparati

 

Ono sa čime se običan čovek u svom životu može sresti u smislu zaštite od požara su sigurno, ručni i prenosni aparati za gašenje požara i zato bi o njima trebalo znati makar osnovno.

Da bi nastalo gorenje, potrebno je da su ispunjeni odredjeni uslovi, i to potrebna količina:

materije koja može da gori

toplote, koja će temperaturu materije podići do tačke paljenja

kiseonika, koji je potreban za proces gorenja

Ako nedostaje jedan od nabrojanih uslova, do gorenja neće doći, odnosno uklanjanjem jednog od uslova gorenja dolazi do gašenja .

Ručni aparati za gašenje požara su lako prenosne sprave koje služe za početno gašenje požara i u zavisnosti od konstrukcije i sredstva za gašenje koje poseduju u sebi, služe upravo za uklanjanje jednog od ovih gore nabrojanih uslova.

Ovi aparati se postavljaju kao zaštita za slučaj požara u: radionicama, magacinima, saobra ćajnim sredstvima (vozilima), stambenim i svim drugim objektima.

Prema vrsti sredstva za gašenje delimo ih na:

- aparate za suvo gašenje

- aparate za gašenje ugljen-dioksidom (CO2 )

- aparate za gašenje tetrahlorugljenicima (haloni)

- aparate za gašenje inertnim sredstvima (argon, inergen)

- ručni raspršivači (aerosol, kalijumove soli...)

 

 

aparati za suvo gašenje – “S”Najzastupljenija grupa ručnih aparata, mogu se upotrebljavati za gašenje svih vrsta požara uključujući i požare pod naponom električne struje do 1000 V.

Punjeni su prahom koji je u osnovi Soda –bikarbona ( NaHCO ) uz dodatak nekih sredstava koja sprečavaju hidroskopnost (upijanje vode), znači da je potpuno bezopasan za zdravlje ljudi.

Nalaze se u prepoznatljivim bocama sa mlaznicom, u poslednje vreme tj. svi novi tipovi aparata su pod stalnim pritiskom i veoma jednostavni za upotrebu.

Izrađuju se u veličinama od : 1, 2, 3, 6, 9 i 12 kg, i prevozni: 50 i 100 kg.

aparati za gašenje ugljen-dioksidom ( CO2 )

 

Sa aparatom za gašenje CO2 , mogu se gasiti sve vrste požara uključujući i električna postrojenja pod strujom visokog napona do 10.000 V.

Punjeni su komprimovanim ugljen-dioksidom u tečnom stanju koji prilikom gašenja izlazi iz mlaznice pod velikim pritiskom u delimično gasovitom a delimično u vidu snežne prašine koja ima temperaturu od -79OC.

Nalaze se u teškim čeličnim bocama sa mlaznicom i ventilom, a izrađuju se u veličinama od 1-5 kg, i prevozni: 10, 20 kg (pojedinačno ili u paru).

aparati za gašenje halonom – “BCF”

 

Halon je gas koji se pod pritiskom nalazi u boci u tečnom stanju. Sastavljen je od atoma broma, ugljenika i fluora i veoma je efikasan pri gašenju skoro svih vrsta požara.

Ne provodi električnu struju i zato se upotrebljava za gašenje do 100.000 V napona električnih provodnika, uređaja i transformatora.

Posebno je pogodan za gašenje preciznih elektronskih aparata i računara, jer ne ostavlja nikakve tragove i ne pravi temperaturne šokove.

Konstrukcija aparata je slična aparatima tipa “S” , a izrađuje se u veličinama od: 1, 2, 3 i 6 kg. Toksičnost halona 1211 je beznačajna ali ipak prisutna.

aparati za gašenje inertnim sredstvima

 

Ova sredstva se primenjuju uglavnom u stabilnim sistemima za gašenje kao i CO2 i haloni ali su ona uglavnom bezopasna čak i u većim koncentracijama i gase isključivo ugušivanjem tj. vrše promenu sastava vazduha, umanjujući nivo kiseonika ispod 15 %, čime se prekida proces gorenja.

Kao relativno novo sredstvo izdvaja se INERGEN, koji je po sastavu smeša gasova i to: 52 % azota, 40 % argona i 8 % ugljendioksida.

Inergen nije toksičan, ne podleže termičkom razlaganju i njegova gustina je bliska gustini vazduha.

Ručni raspršivači aerosola (kalijumove soli  i sl.)

 

 

Osnovna karakteristika ovih aparata, te ih čini posebnim, je izvanredna kombinacija aerosoli od kalijumovog praha. Vatrogasna moć agenasa aeorosoli i kalijumovog praha nudi jedinstvenu metodu gašenja požara, kroz finu disperziju u atmosferu, nastalu isparavanjem i sukcesivnom kondenzacijom supstance.

 

-

Nije toksičan

-

Nije korozivan

-

Bezopasan je po čoveka i njegovu okolinu

-

Aktivno deluje duže od 50 sekundi

-

Nije potrebno servisiranje i održavanje

-

Ima neograničen rok trajanja

-

Svetski je priznat i licenciran

-

Aktivira se u tri vrlo jednostavna koraka

-

Ne ostavlja nikakve tragove nakon upotrebe

 

Njihove dimenzije su vrlo prikladne: telo je cilindričnog oblika dužine 25cm, prečnika 3cm i težine svega 250gr. Sličnih je dimenzija kao mali sklopivi kišobran.