Obrazovanje

 

Osnovna škola

 

Kontakt

Već u prvim godinama komorske kolonizacije Apatin je dobio svoju prvu prosvetnu instituciju, osnovnu narodnu školu. Za potrebe Narodne škole sagrađena je u tadašnjoj Glavnoj ulici (preko puta crkve) zgrada od tvrdog materijala. U tom periodu školski program je pod kontrolom crkvenih vlasti, dok funkciju učitelja vrše pojedinci iz redova katoličke crkve. Umesto četvorogodišnjeg, uvodi se 1950. godine, osmogodišnje osnovno školovanje, a formirane su 3 osnovne škole: ’’Žarko Zrenjanin’’; ’’Nikola Tesla’’ i Mešovita osmogodišnja škola (2 na srpskom i jedna na mađarskom nastavnom jeziku). Broj nastavnog kadra povećan je nekoliko puta, a u velikoj meri je poboljšana i kvalifikaciona struktura. Adaptacijom postojećih školskih zgrada i proširenjem školskog prostora poboljšavaju se i opšti uslovi rada. Integracionim procesima broj osnovnih škola se tokom vremena menja, tako da su u jednom trenutku, od postojećih četiri stvorene tri škole: ’’Žarko Zrenjanin’’, ’’Rade Končar’’ i ’’Moše Pijade’’. Centralna školska zgrada građena je u periodu 1978.-1981.godina, i njenom realizacijom dobijene su 22 tipizirane učionice, 2 kabineta ( biologija, likovno i muzičko vaspitanje), višenamenska sala, 12 pripremnih prostorija, Klub radnika škole, radne prostorije za pedagošku službu, TV studio, itd. U sledećoj građevinskoj etapi okončana je, 1987.godine, izgradnja inpozantnog sportskog objekta, školske fiskulturne hale (površine 2.500 m2 i 1080 mesta za gledaoce). Pored osnovne namene (izvođenje nastave fizičkog vaspitanja za učenike škole) ovaj moderan sportski prostor se koristi i za potrebe raznih gradskih spotskih klubova, organizaciju brojnih sportskih manifestacija ( rukometne i košarkaške utakmice, karate takmičenja, itd.) kao i kulturno-umetničkih priredbi muzički koncerti, školske predstave, itd.) U ovom momentu, Osnovna škola Žarko Zrenjanin predstavlja (savremenu vaspitno-obrazovnu ustanovu koja za izvođenje nastavnog programa koristi 5 školskih objekata (dve centralne zgrade, deo prostornog kapaciteta u Muzičkoj školi i dva školska objekta locirana na periferiji grada ). Raspolaže sa 55 tipiziranih učionica, kabinetima za biologiju, hemiju, fiziku, muzičko obrazovanje i likovnu kulturu, radionicama za tehničko obrazovanje, modernim sportskim kompleksom sa pokrivenim i otvorenim sportskim terenima za izvođenje nastave fizičkog obrazovanja, savremenom školskom bibliotekom (raspolaže sa bibliotečkim fondom od preko 16 hiljada knjiga). Pored toga učenici imaju mogućnost dobijanja informacija putem interne televizije kao i korišćenja kuhinje sa trpezarijom ( za preko 1800 ucenika), streljane, itd. Trenutno u školu je upisano 1.764 đaka.

 

Tehnička škola sa domom učenika

 

Kontakt

Neposredno nakon oslobođenja osnovana je, 17.07.1945. godine, Industrijsko-zanatska škola, koja 1948. Godine prerasta u Stručnu školu učenika u industriji i zanatstvu .Kasnijom reorganizacijom, ova školska ustanova je transformisana u Mašinsko-poljoprivrednu školu. Godine 1960. osnovana je Mašinsko-tehnička škola ’’Božidar Maslarić’’, koja je, 1967.godine, zajedno sa Školom učenika u privredi integrisana u novokonstituisani Mašinsko-školski centar ’’Božidar Maslarić’’. Kasnijom reformom školskog sistema, MŠC je transforisan 1977. godine u Centar za stručno osposobljavanje radnika metalske i brodograđevinske struke ’’Božidar Maslarić’’. U tehničkoj školi postoje sledeći smerovi: mašinski tehničar, mašinski tehničar motornih vozila, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, automehaničar, autolimar, mehaničar radnih mašina u poljoprivredi, mehaničar radnih mašina u prehrambenoj industriji, brodomonter. Takođe, otvorena su i dva nova ugostiteljska smera: konobar i kuvar.

 

Gimnazija "Nikola Tesla"

 

 

Kontakt

Gimnazija ’’Nikola Tesla’’ je osnovana 28.04.1962. godine, odlukom Narodno-oslobodilačkog odbora Apatina, kao dvosmerna (društevno-jezički i prirodno-matematički smer) opšte obrazovna srednja škola. Prve, školske 1962/63.godine, upisano je 72 ucenika, raspoređenih u dva odelenja, a nastavničko veće škole sačinjavao je direktor, 7 profesora i 3 nastavnika. Broj učenika se tokom godine povećavao, tako da je školske 1971/72 .godine Gimnaziju pohađao 331 đak. Od početka njenog formiranja, nastavni proces se odvijao u delu zgrade osnovne škole ’’Moše Pijade’’, da bi se izgradnjom modernog i funkcionalnog školskog objekta za potrebe Gimnazije 1971.godine, stvorili uslovi za još kvalitetnije izvođenje i praćenje nastave, kao i realizaciju brojnih vannastavnih aktivnosti i projekata. Kao rezultat reforme obrazovnog sistema, prvi razredi do tada postojećih srednjoškolskih ustanova u gradu, izdvajaju se u Zajedničku srednju školu, a Gimnazija se 1977.godine, transformiše u Centar za stručno osposobljavanje radnika građevinske struke ’’Nikola Tesla’’. U skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odlukom SO Apatin od 29.06.1990.godine, osnovana je nova gimnazija ’’Nikola Tesla’’ koja obavlja obrazovno-vaspitnu delatnost u okviru srednjeg obrazovanja i vaspitanja, za sticanje opšteg obrazovanja iz oblasti društvenih i prirodnih nauka, a koje odgovaraju IV stepenu stručne spreme. Školske 2004/05 godine nastavnim procesom je obuhvaćeno 312 učenika gimnazije i 276 učenika građevinske škole. Nastava se odvija u nizu specijalizovanih učionica i kabineta (fizika, hemija, biologija, geografija, istorija i informatika), a koju realizuje iskusan i visokostručan profesorski kadar ( 28 profesora u gimnaziji i 21 profesor u građevinskoj i drvoprerađivačkoj školi.). Gimnazija raspolaže školskom bibliotekom, sa knjižnim fondom od preko 11 hiljada knjiga, a opremljena je i savremenom informatičkom opremom, preko koje je uključena u Internet. Takođe je inicijator i organizator brojnih kulturno-umetničkih manifestacija koje zauzimaju istaknuto mesto u kulturnom miljeu Apatina: Likovna kolonija ’’Dušan Curković’’, ’’Dani Nikole Tesle’’, itd.